Portföy Yönetimi

Özel portföy yönetimi, yatırımcının risk/getiri hedefi ve tercihleri kapsamında yatırım kısıtlarını portföy yönetimi sözleşmesi ile belirlediği ve portföyünün yönetimini İş Portföy Yönetimi A.Ş’ye vekil sıfatıyla devrettiği hizmet modelimizdir. Kişiye/kuruma özel portföy yönetimi hizmeti için alt limit bulunmaktadır. Yatırımcının yatırım kısıtlarına uygun olarak belirlenen karşılaştırma ölçütü üzerinde getiri sağlama hedefi ile portföy yönetimi hizmeti verilmektedir. İlgili hizmet yatırımlarını orta-uzun vadeli perspektifle yönetilmesini tercih eden yatırımcılar için uygundur.
Bir portföyün yönetilmesi, mevzuatın ve izahnamenin izin verdiği sınırlar dahilinde, portföye varlık (ortaklık payı, tahvil, bono vb.) dahil edilmesi ve portföyden varlık çıkarılması ve bu varlıkların getirilerinin (faiz, kar payı gibi) tahsil edilmesi faaliyetleridir. Varlıkların alınıp satılması kararlarına dayanak teşkil eden her türlü araştırma ve analiz gibi faaliyetler de portföy yönetiminin kapsamına girer.
Yatırım fonları yönetiminin en temel prensiplerinden biri fon portföylerinin fonun izahnamesinde belirlenen yatırım stratejisi ve kısıtları dahilinde varlık sınıfları ve menkul kıymetler arasında çeşitlendirerek riskin dağıtılmasını sağlamaktır. Fon portföyünü çeşitli varlık sınıfları ve menkul kıymetler arasında dağıtmak portföyün etkinliğini artırırken, yoğunlaşmanın sebep olacağı mahzurların azaltılmasını sağlar.