Duyurular
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Ankara'da irtibat bürosu açma talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılandı. Konuya ilişkin açıklama SPK bülteninde yer aldı.

İş Portföy'de Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARIMIZ

Kuruluşundan bu yana yenilikçi yaklaşımıyla portföy yönetim sektöründe öncü olan İş Portföy Yönetimi olarak hizmet standartlarımızı sürekli yükseğe taşıyarak ve yatırımcılara çağdaş iş modelleriyle çözümler sunarak başarı iddiamızı geleceğe taşıyoruz. Sürdürülebilirliği bizi biz yapan ana değerlerimize katıyor, kurulduğumuz günden itibaren bireylerin yatırımlarının risk tercihleriyle uyumlu olarak optimum düzeyde artmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunma hedefiyle çalışıyoruz.

Sağlam mali yapımızı, yetkin insan kaynağımızı, paydaşlarımızla olan güçlü ilişkilerimizi, köklü bir geçmişe dayanan kurumsal bilgi birikimimizi, güven ve itibarla özdeşleşmiş kurum kültürümüzü, sorumlu ürün ve hizmetleri bir araya getirerek değer yaratıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz sermaye piyasalarının ekonomik kalkınmanın finansmanında oynadığı önemli rolünün bilinciyle, tasarruf sahiplerinin yararını ve ülke ekonomisinin refahını bir arada gözeterek sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Kurum kültürü ve kimliğimize uygun olarak sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ile bir bütün olarak değerlendiriyor, müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve tüm diğer paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma bilinciyle hareket ediyor, bu yaklaşımı iş süreçlerimize entegre etmeye gayret ediyoruz. Toplumun daha büyük bir kesiminin sürdürülebilir bir finansal refaha ulaşmasına ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için her türlü yatırım ihtiyacına ve bütçeye cevap verebilecek çeşitliliği yakalayabilen sorumlu ve sürdürülebilir ürünler geliştiriyoruz. Bilgiye ve uzmanlığa dayalı iş modelimiz kapsamında, ekonomik araştırma faaliyetlerimizin çıktılarını esas alıyor, sistematik karar alma süreçlerini uyguluyor, süreçlerimizi devamlı iyileştirmeyi hedefliyor ve portföy performanslarının artırılması için çalışıyoruz.

İnsan haklarına saygılı, sosyal adalete ve çalışma haklarına önem veren, çağdaş bir iş ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ürettiğimiz katma değeri adil bir ödüllendirme sistemiyle çalışanlarımızla paylaşıyoruz.

Teknolojiye yatırım yaparak, alternatif çalışma yöntemlerini benimseyerek ve otomasyon sistemlerini iş süreçlerimize entegre ederek, faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkilerimizi düşürmeyi hedefliyoruz.

Çevresel ve sosyal anlamda pozitif etki yaratma kabiliyeti olan yatırım ürünlerimizle toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, temiz enerji, sorumlu üretim alanları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekliyor, bu ürünlerin iletişim faaliyetleriyle sürdürülebilirlik alanında toplumsal farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek, tüm paydaşlarımızın çıkarını gözetmek ve toplumsal hayata en yüksek katkıyı sağlamak en önemli hedeflerimizdendir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ

Sürdürülebilirlik stratejimiz;

 • Faaliyetlerimizle uzun vadede ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratmayı gözetir, uygulamalarımızla sektörümüzün lideri olmayı hedefleriz.
 • Yatırım kararlarında sürdürülebilirlik temalı ve sorumlu yatırım yaklaşımını esas alan ürünler geliştirmeyi hedefleriz.
 • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon ayak izimizi nötrlemeyi hedefleriz.
 • Sürekli müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışır, şeffaf bilgi paylaşımı ve destekleyici hizmetlerimizle risk toleransına uygun yatırımlar yapılmasını teşvik ederiz.
 • Herkes için finansal refahın artırılmasını önceliğimiz haline getirir, erişilebilir ürünlerle hizmetlerimizi tabana yaymaya gayret ederiz.
 • İletişim çalışmalarımız ile sürdürülebilirlik bilincini geliştiririz.
 • İnsan haklarına ve çalışan haklarına saygılı, adil bir çalışma ortamı sunarız.
 • Sürdürülebilirlik kavramını kurum içinde içselleştirmeye ve çalışan farkındalığını artırmaya yönelik uygulamalar geliştiririz.
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları azaltmayı, atıkları kaynağında ayrıştırmayı ve geri dönüştürülebilir olanları doğru atık yönetimi uygulamaları ile tekrar kullanıma kazandırmayı amaçlarız.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTEMİZŞirketimizde sürdürülebilirlik yönetiminden sorumlu en üst düzey yapı, Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlık yaptığı Sürdürülebilirlik Komitesi’dir. Yılda en az iki kez toplanan Sürdürülebilirlik Komitemiz; sürdürülebilirlik stratejimizin, hedeflerimizin ve ilgili politikalarımızın oluşturulmasından, Şirketimizin iş süreçlerine entegre edilmesinden, sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmaların koordinasyonundan ve performansının takibinden ve yılda bir defa Yönetim Kurulu’na rapor sunulmasından sorumludur. Satın Alma Müdürümüz sürdürülebilirlik yönetiminin sekretaryasından sorumludur.

Komite Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Komite Üyesi Operasyon, Teknoloji ve Mevzuat Direktörü
Komite Üyesi Alternatif Yatırımlar Direktörü
Komite Üyesi İnsan Kaynakları Bölüm Müdürü
Komite Üyesi Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü
Komite Üyesi Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölüm Müdürü
Komite Üyesi Yatırım Danışmanlığı ve Yurt İçi Satış Bölüm Müdürü
Komite Üyesi Risk Yönetimi ve Performans İzleme Bölüm Müdürü
Komite Üyesi Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü
Komite Üyesi Mali ve İdari İşler Bölüm Müdürü
Komite Üyesi İç Kontrol ve Uyum Bölüm Müdürü
Komite Sekreteri Satın Alma Müdürü

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİMİZİş Portföy olarak faaliyetlerimizi yürütürken ekonomik, çevresel ve sosyal faydaları gözetiyor; iş modellerimizle birlikte ürün ve hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla hayata geçiriyoruz. Eğitim, sanat ve iş hayatında cinsiyet eşitliği gibi toplumsal kalkınmayı destekleyen alanlardaki kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren inisiyatiflerde yer alarak da portföy yönetim sektöründe ve toplumun her kesiminde sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratılmasına katkı sağlıyoruz.

Ürünlerimiz

Yatırım fonları alanında sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, teknoloji gibi dünyanın dönüşüm alanlarından ilham alarak kurduğumuz özgün temalı ve getiri potansiyeli barındıran birçok fonu Türkiye’de ilk olarak hayata geçirerek yatırımcılara ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek toplumsal fayda sağlayan etki yatırımlarına odaklanıyoruz.

TMC - İş Portföy Tema Değişken Fon

2008 yılında yatırımcılarımız ile buluşturduğumuz İş Portföy Tema Değişken Fon, Türkiye’nin ilk çevre dostu fonudur. Fon, tasarrufların çevresel sorumluluk ilkeleriyle profesyonel olarak yönetilen bir yatırım portföyü bünyesinde değerlendirilmesini hedefleyen Türkiye'nin ilk yatırım fonudur. Fon yönetim ücretinin %50’si aylık bazda TEMA Vakfı’na lisans ve danışmanlık bedeli olarak ödenmektedir.

Yenilenebilir Enerji Temalı Fonlarımız

IHK - İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kadın istihdamını önemseyen, iş hayatında cinsiyet eşitliğini ve kadınların yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen şirketlere yatırım imkânı sunan Türkiye’nin ilk yatırım fonu ‘İş’te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu’ Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) danışmanlığında 08 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde kuruldu.

Kadınların yönetimde söz sahibi olmalarını önemseyen şirketlerin yurt içi ortalık paylarına yatırım yaparak kadınların ekonomiye ve şirket performanslarına katacağı değerden yatırımcıları yararlandırmak üzere kurulan Fon, yatırımcıların hisse senedi piyasasına yatırım yaparak getiri elde etmesini sağlarken bir yandan şirketleri toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı politikalar geliştirme konusunda teşvik eder.

İş’te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu’nun yatırım havuzu Borsa İstanbul iş birliği ile iş hayatında kadın istihdamını önemseyen, kadının potansiyelini verimliliğe dönüştürmüş şirketlerden seçilen İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi’nden oluşturuluyor.

EDU-İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanına değer veren Kurumumuz bugüne kadar sosyal sorumluluk alanında topluma önemli katkıda bulunan projelerde her zaman ilk sırada yer almaya önem vermiş ve bu konuda sektörde birçok ilke imza attı.

TEV (Türk Eğitim Vakfı) ile İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin iş birliği ile neticesinde kurulan fon ile bu amaca hizmet etmeye devam edeceğiz.

Toplumdaki eğitim eşitliğini artırma konusunda Türkiye’nin en deneyimli kurumlarından biri olan TEV (Türk Eğitim Vakfı) ile sektörde yine bir ilke imza atarak, İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’u yatırımcılarımız ile buluşturduk.

TEFAS’ta işlem gören İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’dan İş Portföy’ün elde edeceği fon yönetim ücretinin yarısı aylık bazda Türk Eğitim Vakfı’na aktarılmaktadır. TEV elde edeceği geliri eğitim görmek isteyen ve bu alanda her türlü ilgi ve yardım görmeye değer gençlerin okuması için kullanacaktır.

İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’la da yatırımcı beklentilerinde öne çıkan toplumsal fayda alanında Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek eğitime “daimî” destek veren bir sosyal sorumluluk anlayışı ile yatırım fonlarını bir araya getiriyoruz. Yatırımcılar, sadece yatırım tercihlerinde İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’a yer açarak, maddi yetersizliklerden dolayı eğitim alamayan gençlere burs imkânı yaratmış olacak. Bu bakış açısıyla da diyoruz ki, bir fonla geleceği değiştirmek mümkün.

Fonumuz ne kadar büyürse, geleceğin değişimine katkı da o kadar artacak. Örneğin, bugünkü şartlarda Fon’da biriken her 100 milyon TL için fondan elde edilen yönetim ücretinin yarısı TEV’e aktarıldığında yaklaşık 35 üniversite öğrencisinin 1 yıllık eğitim bursunun karşılanacağını ifade edebiliriz.

BIO - İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)

İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF), faaliyetlerini, büyüme, verimlilik ve uzun vadeli değer yaratma odağında kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirerek rekabet avantajı yaratan şirketlere yatırım yapma imkânı sunmaktadır.

Yatırımcılarımıza çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki faaliyetleri ölçümlenip süzgeçten geçirilerek BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil edilen ve sorumlu yatırım imkânı sunan şirketlerin potansiyeline yatırım imkanı sağlamayı hedeflerken aynı zamanda dünyamızın sürdürülebilirliğine destek olmayı ümit ediyoruz.

Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Yöneticisi olduğumuz, Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ile geleceği önemseyen, çevreye duyarlı bireysel emeklilik müşterilerine özel sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda geleceğe değer katan bir fon sunuyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluklarımız

CFA Institute Local Research Challenge Sponsorluğu

CFA Society Istanbul tarafından düzenlenen araştırma raporu yazmak üzere sektör profesyonelleri ve üniversite öğrencilerini bir araya getiren CFA Institute Local Research Challenge yarışmasına 2019 yılından beri sponsor olan Şirketimiz kendini finans alanında geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sağlıyor. Yarışma kapsamında mentörlük programlarına destek veriliyor, katılımcılara Şirketimizde staj imkânı da sunuluyor. Yarışmaya; İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan öğrenciler katılıyor.

Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde kurulan EDU- İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fonumuz kapsamında İş Portföy çalışanları olarak Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’na ‘Kurumsal 8K parkurundan’ katılım sağladık. Maratondan elde edilen bağış gelirleri TEV bünyesinde kurulan İş Portföy Geleceği Değiştiren Burs Fonu kapsamında TEV’e aktarılarak gençlere burs imkânı sağladı.

Odunpazarı Modern Müze (OMM) İş Birliği

Şirketimiz üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yönelik Odunpazarı Modern Müze (OMM) tarafından düzenlenen “OMM Portfolyo Günleri” programına 2022 yılından itibaren sponsor olarak gençlerin sanat profesyonelleri ile buluşmalarına ve kariyer gelişimlerine destek oluyor.

Esas Sosyal "Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı”

Şirketimiz 2022 yılından itibaren Esas Sosyal’in “Şevket Sabancı Vizyonuyla ‘İlk Fırsat’ Programı” ile “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı”ına kurumsal destekçi olarak program kapsamında gençlerin ilk iş deneyimi yaşamalarına imkân sunmakta ve yabancı dil gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Üye Olunan İnisiyatifler;

İş Portföy olarak;

 • Toplumsal cinsiyet dengesinin şirketleri daha başarılı ve yönetim kurullarını daha etkin yapacağına olan inançla kurulan %30 Kulübü ile
 • Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve hayata geçirilmesi misyonuyla kurulan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesiyiz.

İnsan Kaynakları Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

İnsan Kaynakları stratejilerimizde sürdürülebilirlik kavramının önemine odaklanarak çalışanlarımıza, topluma ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve sürdürülebilir iş modelini destekliyor, bu tür politikalarla sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri yöneterek uzun vadeli başarıyı hedefliyoruz.

Yurt içinde veya yurt dışındaki birçok farklı üniversiteden mezun çalışanların adaletli işe alım süreçlerinin yanı sıra, çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan insan kaynakları politikalarımızla eğitim, ücretlendirme, performans ve terfi süreçlerimizi yürütüyoruz. Fırsat eşitliliğinde; %52 kadın, %48 erkek çalışan oranımızla, dengeli dağılımı koruyor, politikalarımızla uyumu gözetiyoruz.

Somut ve sayısal olarak ölçümlenebilen performans sistemimiz ve performansa dayalı terfi süreçlerimizle çalışanlarımızın gelişimlerinin sürekliliğini sağlıyor ve ödüllendiriyoruz. Daimî eğitime önem veren Şirket kültürümüzle çalışanların bireysel, mesleki ve yetkinlik gelişimleri için eğitimler düzenliyor, tüm çalışanlarımızı yetkinlik, liderlik programları ile bir üst role hazırlıyoruz. Mevzuat kapsamasında yasal yükümlülüğümüz bulunan eğitimlerin yanı sıra İnsan Kaynakları uygulamalarımızda yer alan “Eğitim Planlama Rehberi”mizle işin niteliği ve ünvan ihtiyaçlarına yönelik teknik, kişisel veya mesleki eğitimleri dengeli ve sistematik bir şekilde çalışanlarımıza sunuyoruz. İlgili eğitimlere ilave olarak çalışanların sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirilmesi, farkındalık yaratılması için de eğitim programları düzenleniyoruz. Hâlihazırda bu eğitimlere katılan 4 çalışanımız bulunmakta ve 1 çalışanımız CFA Enstitüsü tarafından sunulan ESG sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Sunduğumuz yüksek lisans burs imkânı ile çalışanlarımızın edinecekleri bilgi ile gelişimlerinden karşılıklı faydalanmayı ve %47’lik yüksek lisans eğitim durumu oranımızı daha üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın görüş ve önerilerine değer veren, geri bildirimlerine açık Şirket kültürümüze ilave olarak her yıl düzenlediğimiz çalışan memnuniyet anketi ile memnuniyeti kalıcı kılmayı hedefler, sürdürülebilir kurumsal başarının elde edilmesinde çalışanlarımızla ortak oluruz.

Şirket İçi Çevresel Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

2024 yılında Şirketimizin karbon ayak izinin hesaplanması ve sıfırlanmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla faaliyetlerimiz nedeniyle atmosfere yayılan karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarını ölçmek için çalışmalara başlandı.

Atık yönetiminde temel hedefimiz; atık miktarının ve dolayısıyla çevreye olumsuz etkinin azaltılmasıdır. Atık oluşumunun önlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılır. Geri dönüşüm uygulamaları çerçevesinde yasal saklama süreleri sona ermiş evrak ve atık kâğıtlar anlaşmalı yetkili firmalar aracılığı ile TEMA Vakfı’na bağışlıyoruz. Çevreye zararlı olabilecek atıkların (pil, kartuş vb.) uygun şekilde imhası için gerekli tedbirler alıyoruz.

Tüm soru ve görüşleriniz için

Hemen Arayın!

0 850 290 31 73Hemen Arayın!