Önemli Terimler ve Dokümanlar

Bilgilendirme dokümanları; Fon İzahnameleri, Fon Yatırımcı Bilgi Formları, Performans Sunum Raporları ve Bağımsız Denetim raporlarını kapsamaktadır. İş Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının bilgilendirme dokümanlarına web sitemizde 'Yatırım Fonları' sekmesi altından ulaşabilirsiniz.
Borsa yatırım fonu, katılma payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören, fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde portföyde yer alan varlıkların veya sadece nakdin teslimi suretiyle katılma payı oluşturabilen ya da katılma paylarının iadesi karşılığında söz konusu katılma paylarına karşılık gelen varlıkların veya sadece nakdin alınmasına imkan veren, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.
 • Borsa İstanbul'da aynı bir hisse senedi gibi alınıp satılabilmesi
 • Sık aralıklarla net aktif değerini açıklaması
 • Portföy kompozisyonunu her sabah ilan etmesi
 • Yönetim ücretinin daha düşük olması olarak sıralanmaktadır.

Fon risk değeri, fonun geçmiş performansına göre hesaplanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın belirlemiş olduğu metoda göre hesaplanan ve 1 ile 7 arasında bir ölçekte yer alan bir değerdir. Söz konusu ölçeğe göre 1 en düşük risk değerini, 7 ise en yüksek risk değerini ifade etmektedir. Fon risk değeri, fonun gelecekteki risk profilineilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
Risk değeri zaman içinde değişebilir.
Bir fonun en düşük risk değerine sahip olması dahi, söz konusu fona yapılan yatırımın
hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmemektedir.
Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
İş Portföy tarafından kurulan ve yönetilen yatırım fonlarımızın güncel risk değerlerine web sitemizin Yatırım Fonları sekmesi altında yer alan fon özet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Genel yatırım tavsiyesi belirli bir yatırımcıya yönelik olmayan ve yönlendirici nitelik taşımayan bilgilendirme faaliyetidir.

Fonun özelliklerine ve buna bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesidir.

Fon izahnamelerine Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ın web sitesinden ulaşabileceğiniz gibi İş Porftöy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının izahnamelerine, İş Portföy Yönetimi A.Ş. web sitesinde, ‘Yatırım Fonları’ sekmesi altında yer alan fon sayfalarının fon bilgilendirme dokümanları bölümünden ulaşılabilir.

Karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fonun belli bir performans dönemi içindeki getirisinin kıyaslanması için kullanılan, fonun yönetim stratejisine göre baz alınan endekslerdir.

Yatırım fonlarının karşılaştırma ölçütleri izahnamelerinde yer almaktadır. Fon izahnamelerine Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ın web sitesinden ulaşabileceğiniz gibi İş Porftöy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının izahnamelerine, İş Portföy Yönetimi A.Ş. web sitesinde, ‘Yatırım Fonları’ sekmesi altında yer alan fon sayfalarının fon bilgilendirme dokümanları bölümünden ulaşılabilir.

Katılma payı, yatırımcının fon portföyüne kaç adet payla ortak olduğunu gösterir. Yatırım fonlarındaki katılma paylarını, şirketlerin ortaklık paylarına benzetebiliriz. Nasıl yatırımcılar, ortaklık payı alarak şirketlere ortak olurlar ve o şirketler üzerinde hak sahibi olurlar ise, benzer şekilde yatırım fonlarında da katılma payı ile fon portföyüne ortak olunur. Ancak, ortaklık payı sahipleri şirket yönetimine katılabilirken, katılma payı sahiplerinin fon yönetimine katılma hakları yoktur.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca nitelikli yatırımcı, kurul’un yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterilerdir.

 • Yerli ve yabancı yatırım fonları,
 • Emeklilik fonları,
 • Yatırım ortaklıkları,
 • Aracı kurumlar,
 • Bankalar,
 • Sigorta şirketleri,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • İpotek finansmanı kuruluşları,
 • Emekli ve yardım sandıkları,
 • Vakıflar,
 • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.  maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,
 • Kamuya yararlı dernekler
 • Nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar
 • Fon katılma paylarının halka arz tarihi itibarıyla en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler
  nitelikli yatırımcılara örnek olarak verilebilir

Yatırımcı bilgi formu da izahname gibi katılma paylarının halka arzı sırasında hazırlanır ve yatırımcıların fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini makul ölçüde anlayabilmeleri ve bilgiye
dayalı olarak yatırım kararları alabilmeleri amacıyla hazırlanır. Yatırımcı bilgi formunun, fonun temel nitelikleri ile ilgili asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur.
a) Fonu tanıtıcı bilgi,
b) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı,
c) Fonun varsa geçmiş performansı veya fon türüne bağlı olarak performans senaryo analizleri,
ç) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı,
d) Fonun maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları içeren risk ve getiri profili,
e) Katılma paylarının alım satım esasları.